Vacation Talim 2014 Vadtar Raja Paripatra Date 14-05-2014

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Year: 2014-15 Shikshak Talim Antargat Vacation Ma Yojanar Shikshak Talim Ma Hajar Rahenar Shikshako Ne Malvapatra Vadtar Raja Ange SSA Paripatra.

Shikshak Sevakalin Talim Paiki Bin Pragna Shikshak Mateni 4 Divas Ni Talim Tatha Pragna Teachers Mateni 5 Divas NI Blok Kakshani Talim Unalu Vacation Darmiyan Date 3 Thi 7 June Darmiyan Aayojit Karel Chhe. Je Shikshak Vadtar Raja Melvava Mangta Hoy To Je Te Shaikshanik Year June 2014 Thi April/May 2014 Sudhima Bhogvi Levi. Je Shikshak Prapt Raja Ke Hak Raja Melavava Mangta Hoy To Teone Agau Paripatra Mujab Ganatri Kari Malvapatra Raheshe. Jeni Nondh Sevapothi Ma Karavvani Raheshe.

Vacation Talim 2014 Vadtar Raja Paripatra

Vacation Talim 2014 Vadtar Raja Paripatra

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.