HTAT प्रतिक्षा यादी प्रसिध्ध न करता उमेद्वारोमा रोष प्रवर्त्यो

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

HTAT प्रतिक्षा यादी प्रसिध्ध न करता उमेद्वारोमा रोष प्रवर्त्यो

राज्यनी प्राथमिक शालाओमा आचार्योनि भरती कराया बाद उमेद्वारोनी प्रतिक्षा यादी प्रसिध्ध करवामा नहीं आवता उमेद्वारोमा रोष भभुकी उठ्यो छे.

HTAT प्रतिक्षा यादी प्रसिध्ध न करता उमेद्वारोमा रोष प्रवर्त्यो

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.