Binsarkari Anudanit Madhymik Ane Uchchtar School Bharti Babat

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Binsarkari Anudanit Madhymik Ane Uchchtar School Bharti Babat :

Binsarkari Anudanit Madhymik Ane Uchchtar School Bharti Babat Paripatra

Uprokt Vishay Paratve Janavvanu Ke Rajyni Binsarkari Anudanit Madhymik Ane Uchch Madhymik School Na Bin Shaikshnik Karmcharioni Khali Jagyaoni Bharti Bhabte Shikshan Vibhag Dhwara Paripatra Ma Janavel Spashtta Kari Mahiti Mokli Aapva Janavel Chhe. To Niche Janavya Mujab Aapna Jillani Spasht Khali Jagyaoni Mahiti Tatkalik Mangavvama Aavi Chhe.

  1. Binsarkari Anudanit Madhymik Ane Uchch Madhymik School Na Binshaikshnik Karmcharioni Jagya Bharva Kul Ketlo Kharch Thashe ?
  2. Bharvapatra Khali Jagyaoni Samvargvar Mahiti.
  3. Aa Paiki Ketli Badhti Thi Bharvapatra Chhe Ane Ketli Jagyao Sidhi Bhartithi Bharvapatra chhe?
  4. Badhtithi Bharvapatra Jagyao Mate Ketla Laykat Dharavta Bin Shaikshanik Karmchario Hal Uplabdh Thay Tem Chhe?
  5. Hal Bharayeli Jagyao Paiki STD-8 Primary Jata Fajal Padel Shikshakone Nimnuk Apayel Hoy Ane Aa Jagyao Bhavishyma Khali Padvani Shkyata Hoy Tevi Jagyani Mahiti.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.