Date 2-8-2014 CRC Talim Mokuf Rakhva Babat Paripatra

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

SSA Antargat Date 02/08/2014 Na Roj Yojanar Ek Divasiy CRC Sevakalin Shikshak Talim Mokuf Rakhvama Aavel Chhe. Date 2-8-2014 CRC Talim Mokuf Rakhva Babat Paripatra Date 31/07/2014 Na Roj Moklvama Aavyo Jena Mujab Anivary Sanjogo Ne Lidhe CRC Ek Divasiy Teacher Training (Pragna Sahit) Hal Purti Mokuf Rakhva Janavvama Aave Chhe. Ukat Talimna Aayojanni Jan Have Pachhi Thi Navesar Thi Karvama Aavshe Jeni Nondh Levi.

Date 2-8-2014 CRC Talim Mokuf Rakhva Babat Paripatra

Date 2-8-2014 CRC Talim Mokuf Rakhva Babat Paripatra

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.