Fix Pagar Vadharo ane Khas Raja Babat Spashtta Paripatra Date 01-01-2016

Join our Whatsapp Group

Join our Telegram Channel

Fix Pagar Vadharo ane Khas Raja Babat Spashtta Paripatra Date 01-01-2016: -Nana Vibhagni Fix Pagar Ni Niti Anusar Numnuk Pamel Darek Karmcharine Varshik Vadharo Date 01-10-2016 thi Malvapatr Thashe.

Je Karmchario Date 1-1-015 na roj sevama chale chhe teone date 01-10-2015 thi 31-12-2015 sudhi 3 month mate 4 khas rajao malvapatr thashe. karmcharione raja calende year sharu thata january masma jama thati hovathi 15 khas rajao ‘january month ma jama malshe. saksham adhikari aa khas rajao, prapt rajana niyam mujab manjur kari shakshe.

Fix Pagar Vadharo ane Khas Raja Babat Spashtta Paripatra

Fix Pagar Vadharo ane Khas Raja Babat Spashtta Paripatra

Fix Pagar Vadharo ane Khas Raja Babat Spashtta Paripatra page 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.